Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

Fabrikanten

Algemene verkoopsvoorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden - 01/2010

"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, dit overeenkomstig art 80 4.2. van de handelspraktijkenwet"

De consument heeft een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer het product niet meer in originele verpakking zit of reeds werd geopend/gebruikt vervalt iedere terug betaling en zal het product geweigerd worden onder de bedenktijd. 

1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van ons uitgaande leveringen. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling, aangezien geen enkele bestelling kan geregistreerd worden zonder de goedkeuring met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten, en eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan DeGrootste.be wanneer deze afwijking schriftelijk en uitdrukkelijk door haar werd aanvaard. 

2. Overeenkomst 
a. Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na de schriftelijke bevestiging op elektronische wijze van onzentwege en na ontvangst van de door ons gevraagde documenten nodig om de bestelling te vervullen naar onze leverancier toe zoals bijvoorbeeld veiligheidscertificaten voor gepatenteerde sleutels en enkel na ontvangst van de betaling. 
b. De in de catalogi en folders opgenomen aanduidingen omtrent gewicht, afmetingen, volume, vermogen, prijs en andere feitelijke gegevens zijn bedoeld als leidraad. Zij worden slechts bindend wanneer daaromtrent een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. 
c. DeGrootste.be behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren alsook de uitvoering ervan stop te zetten en het contract voor het geheel of gedeeltelijk te verbreken om gerechtvaardigde redenen. Dit is meerbepaald het geval indien commercile of administratieve toegevingen onttrokken worden aan DeGrootste.be, alsmede bij alle maatregelen die aanzien moeten worden als komende van hogerhand en alle voorvallen zoals staking, lock-out, gebrek aan transportmiddelen, machinebreuk,.die als gevallen van overmacht te beschouwen zijn wanneer zij leveringen onmogelijk, moeilijk, of aanzienlijk duurder maken dan op het ogenblik van het sluiten van het contract. In dat geval zal de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Het gedeelte van het uitgevoerde werk of van de geleverde goederen zal desondanks gefactureerd worden. 
d. Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren voor de effectief verzenddatum. Iedere latere melding resulteert dat de goederen reeds vescheept kunnen zijn en de koper moet instaan voor de kost om de goederen terug te zenden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door DeGrootste.be en voor zover zij dit kan annuleren bij de leverancier. 
e. Iedere aankoop kan teruggestuurd worden in ongeopende, ongebruikte en onberispelijk staat op kosten van de koper binnen de geldige termijn van 7 dagen startende vanaf de aankoopdag. Bij iedere retour moet de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen. Wanneer de goederen gebruikt zijn, geopend zijn of zich niet meer in originele verpakking bevinden is de verkoper niet verplicht deze goederen terug te nemen en hangt iedere beslissing af van de goodwill van de verkoper. 

3. Prijzen 
a. De prijzen zijn in Euro en inclusief B.T.W, en zijn enkel geldig voor het grondgebied Europa 
b. De prijzen worden slechts bindend als zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd met vermelding van geldigheidsduur. 
c. De prijzen zijn zoals deze worden vermeld in onze schriftelijke bevestiging van bestelling, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn variabele en/of vaste kosten ingevolge een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, onverwachte verhogingen van internationale wisselkoersen, .). 
d. Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt betreffende verpakking, wijze of termijn van aflevering, en wij aan deze wensen voldoen, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten uiteraard voor rekening van de koper. 
e. Voor de verzendingskosten en de eventuele verzekeringen kan verwezen worden naar de informatie betalingen op de site.
f. De vermelde prijzen op de site kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogt worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren..

4. Betalingsvoorwaarden 
a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en dit laatste schriftelijk bevestigd door DeGrootste.be, dient bij elke bestelling contant te worden betaald en dit bij wijze van overschrijving, en dit vr levering. 
b. Pas bij de bevestiging van de contante betaling naar onze financile instelling wordt de bestelling als geldig aanvaard. Enkel vooraf betaalde bestellingen worden dus als aanvaard beschouwd en zullen uitgevoerd worden.
c. Het bedrag vermeld op de orderbevestiging is netto te betalen. Er worden geen kortingen voor contante betalingen voorzien. 
d. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant.
e. Voor zover er een betalingstermijn wordt toegekend, zal bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd zijn van 12%, tevens zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 12% verhoogd worden bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met een minimum van 50 EUR.

5. Eigendomsoverdracht 
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten. Tot op de datum van volledige betaling draagt de koper het risico voor eventuele schade die de goederen zouden kunnen ondergaan of veroorzaken voor om het even welke reden.

6. Leveringen 
De verzending gebeurt voor risico van de opdrachtgever en/of besteller, voor zover er niet gekozen werd voor de optie van de verzekering. De verzending gebeurt steeds per aangetekend schrijven. De levering gebeurt altijd tegen betaling in Belgi of Luxemburg.

7. Leveringstermijnen 
De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van onze orderbevestiging. Deze termijnen, voor zover vermeld, zijn louter indicatief. Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de goederen te weigeren voor levering, of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Ontvangst van de goederen/ klachten 
a. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. 
b. Ingeval van klachten over de goederen, dient de koper binnen de zeven dagen deze klachten schriftelijk te signaleren, alsmede de goederen, samen met de begeleidende zendnota, terug te sturen. Voor het adres waarnaar deze klachten en goederen moeten gericht worden, kan verwezen worden naar de contactpagina. 
c. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. 
d. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de herstelling of vervanging van de goederen, op voorwaarde dat het defect door ons werd erkend. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van foutieve gegevens, die van gewone sleet, noch die van ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening.
e. Goederen die door eigen toedoen stuk gaan tijdens de garantie periode word niet als geldige reden aanvaard binnen de term gezien het om "misbruik" gaat. Dit omvat verkeerd aansluiten van stroomonderdelen en/of toebehoren, verkeerd flashen of softwarematige veranderingen uitoefenen met breuk tot gevolg of iedere ander verkeerd gebruik zoals vermeld in de handleiding van de leverancier. Iedere poging tot misbruik van de terugstuur clausule kan leiden tot onderzoek van de verkoper/leverancier, blijkt de fout bij de koper te liggen kan een extra handlingskost aangerekend worden alsook verdere kosten gemaakt voor het onderzoek door verkoper/leverancier.

9. Betaalwaarborgen 
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 2 d.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid
Partijen zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het Belgisch recht toepasselijk is, en dat ingeval van betwisting enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd zijn.